me

मोडी लिपी प्रशिक्षण - मंदार लवाटे - भाग १

:: मोडी लिपी प्रवेश (तोंडओळख, पार्श्वभूमी) ::
-:: मोडी लिपीची बाराखडी ::-

मोडी लिपी बाराखडी क ते ङ
मोडी लिपी बाराखडी च ते ञ
मोडी लिपी बाराखडी ट ते ण
मोडी लिपी बाराखडी त ते न
मोडी लिपी बाराखडी प ते मNo comments:

Post a comment